नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


  

  • मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना २०७४-४-१

    यस कार्यालयको लागि आ.व.२०७४/७५ मा आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम मौजुदा सूचीमा समावेश हुन वा अद्यावधिक गर्न उक्त नियमावलीको अनुसूची २(क) को ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुहुन इच्छुक व्यक्ति,संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराईन्छ ।-इलाका प्रशासन कार्यालय, हुवास, पर्वत

  • कार्य सुचारु हुने वारे २०७४-३-८

    मिति २०७४ साल असार ११ गतेदेखि ईलाका प्रशासन कार्यालय, हुवास, पर्वतबाट नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र लगायत साधारण सिफारिस र ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुने भनी कानूनले तोकिदिएका कार्य र नेपाल सरकार एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निर्देशन भए बमोजिमका कार्य सहजरुपमा छिटो छरितो तवरले हुने व्यहोरा जानाकारीको लागि हुवास बसीमा सादर अनुरोध छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय