नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


नगरिक बडापत्र

यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिने सेवा सम्बन्धी विवरण
           
क्र.सं. प्रदान गरिने सेवा सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु र प्रक्रिया सेवा शुल्क/दस्तुर सेवाको लागि लाग्ने समय

सेवासँग सम्बन्धित फाँट

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र (क) अनुसूची १ फाराममा गा.पा./न.पा.वडा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारिस  रु. १०।– को टिकट प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

नागरिकता शाखा

    (ख) गा.पा./न.पा.को सिफारिस     कोठा नं. ३
    (ग) बाबुको ना.प्र.प., आमाको ना.प्र.प., अन्य तिन पुस्ता भित्रको जो कोहीको ना.प्र.प.सहित नाता प्रमाणित र वंशज खुल्ने सिफारिस र सनाखत ।      
    (घ) विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइती तर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत      
    (ङ) जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण–पत्र      
    (च) बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाई सराई प्र.प., जस्ता प्रमाण      
    (छ) फोटो २ प्रति      
नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी (क) तोकिएको ढाँचामा निवेदन रु. १०।– को टिकट सोही दिन नागरिकता शाखा
    (ख) ना.प्र.प.नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण   कोठा नं. ३
    (ग) यस जिल्लाको स्थायी बासिन्दा      
    (घ) अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प.लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईने ।      
पतिको नाम थर र वतन कायम गर्दा (क) तोकिएको  अनुसूची फाराममा गा.पा./न.पा.वडा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारिस  रु. १३।– को टिकट सोही दिन नागरिकता शाखा
    (ख) पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प.प्रतिलिपी     कोठा नं. ३
    (ग) पूर्व प्राप्त सक्कल ना.प्र.प.      
    (घ) अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प.लिएकाको हकमा ती जिल्लाको अभिलेख झिकाउनु पर्ने ।      
    (ङ) पतिको सनाखत, पति नभए पति तर्फको तिन पुस्ते नातेदारको सनाखत      
    (च) फोटो २ प्रति      
साधारण नेपाली राहदानी (क) फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम २ प्रति  रु. ५०००।– राहदानी विभागबाट प्राप्त भएको भोलीपल्ट राहदानी शाखा
  (ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारि भएको नागरिकताको हकमा मात्र) (ख) ना.प्र.प.सक्कल    कोठा नं. ३
  (ग) २ प्रति ना.प्र.प. को प्रतिलिपी    
  (घ) २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो      
    (ङ) पुरानो राहदानी हुनेले सक्कल राहदानी र सोको प्रतिलिपी      
द्रुत सेवाको राहदानी (क) फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम ३ प्रति  राहदानी विभागमा बुझाउने राहदानी विभागबाट प्राप्त हुने  राहदानी शाखा
    (ख) ना.प्र.प.प्रतिलिपी २ प्रति सहित स्वंय आवेदक उस्थित भई फाराम प्रमाणित गरी राहदानी विभाग काठमाडौंमा पेश गर्न जानुपर्ने । कोठा नं. ३
नाबालक परिचय पत्र (क) निवेदन रु. १०।– को टिकट सोही दिन प्रशासन शाखा
    (ख) गाउँपालिकाको सिफारिस पत्र   कोठा नं. २
    (ग) बाबु/आमाको ना.प्र.प.प्रतिलिपी      
    (घ) जन्मदर्ता प्र.प.प्रतिलिपी      
    (ङ) एस.इ.इ. वा कक्षा ८ उत्तीर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपी      
    (च) फोटो ३ प्रति      
    (छ) विदेशमा जन्मेको भए सक्कल जन्मदर्ता र विदेशी कुटनीतिक नियोग अन्तर्गतका कार्यालय/क्याम्प बुझेको प्रमाण आदि      
साधारण सिफारिस (क) निवेदन रु. १०।– को टिकट सोही दिन प्रशासन शाखा
    (ख)  गाउँपालिकाको सिफारिस पत्र   कोठा नं. २

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय