नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


वार्षिक कार्य प्रगति विवरण

२०७४ साल असार महिनासम्मको कार्य प्रगति विवरण
           
क्र.सं. कार्य विवरण इकाई गत महिनाको यो महिनाको यो महिनासम्मको
1 नयाँ नागरिकता वितरण वटा 656 50 706
2 नागरिकताको प्रतिलिपी वितरण वटा 27 1 28
3 नाबालक परिचय पत्र वितरण वटा 18 3 21
4 नागरिकताको पुरानो अभिलेख कम्प्युटरमा प्रविष्टी वटा 0 0 0
5 राहदानी वितरण जम्मा संख्या वटा 61 0 61
6 इलाकाबाट साधारण राहदानी सिफारिस वटा 74 6 80
7 राहदानीको द्रुत सेवा सिफारिस वटा 40 2 42
8 अन्य साधारण सिफारिस वटा 3 2 5
9 इलाकास्तरीय कार्यालय अनुगमन पटक 6 0 6
10 इलाकास्तीय बजार अनुगमन पटक 4 0 4
11 इलाकास्तीय स्थानीय निकायका कार्यालय अनुगमन पटक 0 0 0
12 राजस्व संकलन रु. 345100 30000 375100
13 इलाकामा विशिष्ट व्यक्तिहरुको भ्रमण पटक 4 1 5

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय